การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

                                                         วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

                                                   ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย
                                                              โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์
                                                                    ห้อง Studio R2 ชั้น 4  

                                                               วันอาทิตย์ ที่  3 มิถุนายน  2561
 

14.00 – 14.30 น.  ลงทะเบียน

14.30 – 15.00 น.  กล่าวเปิดงาน แถลงผลงานที่ผ่านมา และการเงิน  โดย
                         รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ  ประธานชมรมฯ
                         รศ.นพ.ชาติชัย ศรีสมบัติ   เลขานุการ
                         นพ. ประทีป หาญอิทธิกุล  เหรัญญิก

15.00 – 15.40 น.  Conservative Surgery in Lateral Pelvic Sidewall Endometriosis Special lecture 
                         Supported by LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd.
                         โดย รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ 

15.40 – 16.00 น.   Coffee break
16.00 – 16.40 น.   Successful laparoscopic abdominal cerclage :
                           The 1st case in Thailand   โดย อ.นพ.ปวิตร  สุจริตพงษ์

16.40 – 17.00 น.   Prevent DVT and Pulmonary Emboli  
                           Special lecture Supported by Medtronic (Thailand), Ltd.
                           โดย นพ. ประทีป หาญอิทธิกุล

17.00 – 17.40 น.   Nerve Sparing in DIE  โดย อ.พญ.สาวินี รัชชานนท์

17.40 – 18.00 น.   ซักถามข้อสงสัย

18.00 – 20.00 น.  รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน )